ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒

21 เม.ย. 2565      123 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก ๒ (จันทบุรี ตราด นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) พ.ศ ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ในประเด็นการพัฒนาที่ ๑ ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวให้ได้มาตรฐานเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วิถีชีวิตชุมชน และวัฒนธรรม (ครั้งที่ ๑) โดยมี นายพงษ์สิทธิ์ เนื่องจำนงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดการประชุม
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ โรงแรมแคนทารี่กบินทร์บุรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี