ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2563 ประจำเ.....   1 ครั้ง
รายงานการประชุมข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 ประจำเ.....   5 ครั้ง
กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (Eng)   7 ครั้ง
กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (CHI)   5 ครั้ง
กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (TH)   5 ครั้ง
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงกีฬา   4 ครั้ง
รายงานสรุปโครงการติตามและประเมินผลข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย   5 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ที่ 024/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง มอบหมาย.....   2507 ครั้ง
รายงานการประชุมข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานการท่องเที่ยวและก๊ฬาจังหวัดตราด ครั้งที่ 22563 ประจำเด.....   27 ครั้ง icon