ดาวน์โหลด

จำนวนผู้เยี่ยมเยือน และรายได้จากผู้เยี่ยมเยือน เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2563 (ปรับปรุงข้อมูลปี 2562)   22 ครั้ง
รายงานการประชุมข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2563 ประจำเ.....   77 ครั้ง
รายงานการประชุมข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 ประจำเ.....   94 ครั้ง
กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (Eng)   79 ครั้ง
กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (CHI)   74 ครั้ง
กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (TH)   83 ครั้ง
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงกีฬา   87 ครั้ง
รายงานสรุปโครงการติตามและประเมินผลข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย   79 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ที่ 024/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง มอบหมาย.....   2591 ครั้ง