ดาวน์โหลด

รายงานการประชุมข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ครั้งที่ 4/2563 ประจำเ.....   37 ครั้ง
รายงานการประชุมข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ครั้งที่ 3/2563 ประจำเ.....   46 ครั้ง
กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (Eng)   42 ครั้ง
กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (CHI)   38 ครั้ง
กองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ กองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว (TH)   45 ครั้ง
คู่มือการใช้งานสำหรับผู้ใช้งาน ฐานข้อมูลการท่องเที่ยวเชิงกีฬา   48 ครั้ง
รายงานสรุปโครงการติตามและประเมินผลข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย   34 ครั้ง
คำสั่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ที่ 024/2563 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เรื่อง มอบหมาย.....   2543 ครั้ง
รายงานการประชุมข้าราชการ และลูกจ้างของสำนักงานการท่องเที่ยวและก๊ฬาจังหวัดตราด ครั้งที่ 22563 ประจำเด.....   67 ครั้ง icon