การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔

6 ม.ค. 2564      42 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันนี้ ตราดพบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน ๖ ราย จากค้นหาผู้ป่วยในเชิงรุก ทำให้จังหวัดตราดมียอดรวมติดเชื้อยืนยันรวม ๓๑ ราย การประชุมในครั้งนี้จังหวัดตราดได้ออกคำสั่งจังหวัดตราด ที่ ๒๕/๒๕๖๔ เรื่อง ห้ามเรือประมงที่แจ้งออกทำการประมงนอกพื้นที่จังหวัดตราด เข้าจอดเทียบท่าในพื้นที่จังหวัดตราด เว้นกรณีที่เหตุฉุกเฉินและจำเป็นเร่งด่วน หรือเหตุสุดวิสัย ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๖ มกราคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด