การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ และร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดตราด ฉบับใหม่ (ฉบับที่ ๕) ที่จะมาใช้แทนฉบับที่ ๔ ให้สอดคล้องกับมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด

5 ม.ค. 2564      44 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ และร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดตราด ฉบับใหม่ (ฉบับที่ ๕) ที่จะมาใช้แทนฉบับที่ ๔ ให้สอดคล้องกับมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดตราด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ในวันนี้ ตราดไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ ทำให้จังหวัดตราดมียอดรวมติดเชื้อยืนยันรวม ๒๕ ราย เท่าเดิม อย่างไรก็ตามการประชุมในครั้งนี้ ที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาร่างคำสั่งจังหวัดตราด ฉบับใหม่ (ฉบับที่ ๕) ที่สอดคล้องกับมาตรการพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ที่ทาง ศบค. ประกาศให้จังหวัดตราด เป็น ๑ ใน ๕ จังหวัดที่ใช้มาตรการดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย การปิดสถานที่เสี่ยงต่าง ๆ การห้ามนั่งบริโภค ในค้าหน้าเครื่องดื่ม ตั้งแต่เวลา 21.00 – 06.00 น. การตรวจคัดกรอง การงดการเดินทางข้ามจังหวัด เว้นแต่เหตุจำเป็นหรือขนส่งสินค้า โดยให้มีมาตรการระดับเดียวกันหรือสูงกว่า ตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๖)
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๕ มกราคม ๒๕๖๔ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมพลอยแดง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด