การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราดฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔

22 ก.พ. 2564      24 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อนและติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราดฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน และติดตามผลแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราด ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดการประชุม เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๔ ภายใต้แผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจังหวัดตราด ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีทุกภาคส่วนในครั้งนี้ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม มีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการได้อย่างแท้จริง รวมทั้งการบูรณาการเครือข่ายและการสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอย่างยั่งยืน
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด