การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

22 ก.พ. 2564      14 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ รัตนพิทักษ์ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ และนายเอกราช ทองคำ เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองตราด เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่พลศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ อธิบดีกรมพลศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่พลศึกษาในการรายงานผลการปฏิบัติงานผ่านระบบสารสนเทศได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ โดยกรมพลศึกษาได้ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับการรายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พลศึกษา เป็นการพัฒนารูปแบบการรายงานผลการปฏิบัติงาน ลดความซ้ำซ้อนในการรายงาน รวมถึงสามารถรวบรวมสรุปผลงานในเชิงสถิติได้เป็นภาพรวมระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศได้
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (เวลา ๐๙.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๖๐ พรรษา อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี