การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืนกิจกรรมตราดเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

20 เม.ย. 2565      60 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืนกิจกรรมตราดเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด ได้ให้สัมภาษณ์ เป็นลักษณะเชิงถามตอบ ในหัวข้อต่างๆ ของโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนา และส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืนกิจกรรมตราดเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เพื่อนำข้อมูลไปประกอบการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
     - วัน/เดือน/ปี : ๒๐ เมษายน ๒๕๖๕ (เวลา ๑๔.๐๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด