ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔

10 ก.ย. 2563      18 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และ พ.ศ.๒๕๖๔ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ (๐๙.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด