ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับจังหวัด คณะที่ ๑

11 ก.ย. 2563      17 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับจังหวัด คณะที่ ๑
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับจังหวัด คณะที่ ๑ ว่าที่ร้อยตรี พิเชียน ลิมป์หวังอยู่ ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญระดับจังหวัด (คณะที่๑) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ สำหรับการเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๑ กันยายน ๒๕๖๓ (๐๙.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด