ประชุมแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม

16 ต.ค. 2563      16 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ประชุมแถลงข่าวการดำเนินงานของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ นายปุณณพัฒน์ จันทร์ศรีทอง เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวจังหวัดตราด (TAC) และนางสาวจุฑามณี ทรัพย์ศรี เจ้าหน้าที่สถิติการท่องเที่ยวประจำจังหวัดตราด เข้าประชุมรับฟังแถลงข่าว การดำเนินงานของจังหวัดตราด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนตุลาคม โดยมี นายภิญโญ ประกอบผล ผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธาน พร้อมมอบแนวทางการปฏิบัติงาน ตามแนวทาง 3 ส. คือ สะดวก สะอาด และสบาย เพื่อร่วมกันสร้างบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้า สะดวกคือเรื่องเกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคที่ดี โดยเฉพาะถนนสายต่างๆในพื้นที่จังหวัดตราด ซึ่งหากพบมีการชำรุด หรือเสื่อมสภาพให้รีบแจ้งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดตราดโดยตรง เพื่อประสานหน่วยงานผู้รับผิดชอบ สะอาด หมายถึง การทำงานตามโครงการพระราชดำริต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการจิตอาสา ในการร่วมสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับบ้านเมือง ส่วนในเรื่องของคำว่าสบาย นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ เนื่องจากจังหวัดตราดเป็นจังหวัดท่องเที่ยว ที่สามารถกระตุ้นให้ นักท่องเที่ยวในประเทศเดินทางเข้ามาเยี่ยมเยือน เพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในพื้นที่ ดังนั้นประชาชนทุกคนจึงต้องมีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเยือนจังหวัดตราด
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ (เวลา ๐๙.๐๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ศาลาทับทิมสยาม ศาลากลางจังหวัดตราด