พบปะหารือแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม

15 ต.ค. 2563      21 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : พบปะหารือแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ และนางสาวจุฑามณี ทรัพย์ศรี เจ้าหน้าที่สถิติการท่องเที่ยวประจำจังหวัดตราด เข้าพบปะหารือร่วมกับสถิติจังหวัดตราด และสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล สาขาภาคตะวันออก (Depa) เพื่อรับฟังแนวทางการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อภาคธุรกิจอุตสาหกรรม ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ กระบวนการผลิต การให้บริการ และการตลาด เพื่อการยกระดับขีดความสามารถ หรือการเพิ่มประสิทธิภาพหรือการเพิ่มผลิตภาพหรือมูลค่าเพิ่มของสินค้า นำไปสู่การพัฒนาในด้านการท่องเที่ยวต่อไป
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ (เวลา ๑๔.๐๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมชั้น ๒ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด