ประชุมพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด

15 ต.ค. 2563      15 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ประชุมพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นายภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมประชุมพิจารณาคำขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ งบเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัดและการพัฒนาวัด โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานการประชุม และ พระครูบุรเขตธรรมคณี เจ้าคณะจังหวัดตราด ร่วมเป็นที่ปรึกษา
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๓ (๑๓.๐๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมตราดสีทอง ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดตราด