ร่วมสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง"

13 พ.ย. 2563      56 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ร่วมสัมมนา เรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง"
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด มอบหมายให้ นางสาวปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง "การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง" เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนามีความรู้ความเข้าใจต่อสาระสำคัญ ขั้นตอนการดำเนินการจัดทำร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมืองและรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปรับปรุงร่างธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง ที่จัดทำขึ้นโดยคณะทำงาน ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี นายวิวัฒน์ มหาผลศิริกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานเปิดโครงการฯ
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เวลา ๐๘.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดชลบุรี