ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาอาหารปลอดภัยจังหวัดตราดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

18 พ.ย. 2563      26 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

     - ชื่อกิจกรรม : ประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาอาหารปลอดภัยจังหวัดตราดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
     - รายละเอียด : นายชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด พร้อมด้วย นางสาวปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมชี้แจงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมการการท่องเที่ยวจังหวัดอย่างยั่งยืนกิจกรรมพัฒนาอาหารปลอดภัยจังหวัดตราดเพื่อการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพรองรับสังคมผู้สูงวัย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมี นายณัฐพงษ์ สงวนจิตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เป็นประธานในการประชุม
     - วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ (เวลา ๑๓.๓๐ น.)
     - สถานที่ดำเนินการ/กิจกรรม : ณ ห้องประชุมพลอยแดงค่าล้ำ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด