สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด
ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราด
ชนม์บันลือ วรรธนพันธุ์
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง ว่าง
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำจังหวัดตราด
ปุณณพัฒน์ จันทร์ศรีทอง
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ
อภิวัฒน์ รัตนพิทักษ์
 
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยสถิติการท่องเที่ยวประจำจังหวัดตราด
จุฑามณี ทรัพย์ศรี
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์
 
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง ว่าง
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำจังหวัดตราด
ปุณณพัฒน์ จันทร์ศรีทอง
 
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยสถิติการท่องเที่ยวประจำจังหวัดตราด
จุฑามณี ทรัพย์ศรี
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ
อภิวัฒน์ รัตนพิทักษ์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเกาะกูด
มณีวรรณ กุลประกอบกิจ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอคลองใหญ่
เอกสูริย์ มาระสะ
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแหลมงอบ
นิพนธ์ เอี่ยมรัมย์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเขาสมิง
วาสนา กลับกลาย
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเกาะช้าง
ยรุวัช พิมพกรรณ์
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ่อไร่
จิรายุ การชุมนุม
 
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองตราด
เอกราช ทองคำ
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดการงานทั่วไป
อลิษา เฟื่องศิริ
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
กล้าณรงค์ ดาวประกาย
 
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและบัญชี
ปรียานุช สังข์ทอง
 
พนักงานขับรถยนต์
พงษ์พัฒน์ อุทัยไขย
 
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์
 
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำจังหวัดตราด
ปุณณพัฒน์ จันทร์ศรีทอง
 
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยสถิติการท่องเที่ยวประจำจังหวัดตราด
จุฑามณี ทรัพย์ศรี