กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
ว่าง ว่าง
 
กลุ่มมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประจำจังหวัดตราด
ปุณณพัฒน์ จันทร์ศรีทอง
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยนักวิจัยสถิติการท่องเที่ยวประจำจังหวัดตราด
จุฑามณี ทรัพย์ศรี