กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
จิตราภรณ์ ฝั้นศิริ
 
กลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ
อภิวัฒน์ รัตนพิทักษ์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองตราด
มณีวรรณ กุลประกอบกิจ
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอคลองใหญ่
เอกสูริย์ มาระสะ
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแหลมงอบ
อาภรณ์ ลาแก้ว
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ่อไร่
นิพนธ์ เอี่ยมรัมย์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเขาสมิง
วาสนา กลับกลาย
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเกาะช้าง
ยรุวัช พิมพกรรณ์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเกาะกูด
เอกราช ทองคำ