กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ปัณณรัตน์ วัฒนโอฬารรัตน์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำสำนักงานฯ
อภิวัฒน์ รัตนพิทักษ์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเกาะกูด
มณีวรรณ กุลประกอบกิจ
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอคลองใหญ่
เอกสูริย์ มาระสะ
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอแหลมงอบ
นิพนธ์ เอี่ยมรัมย์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเขาสมิง
วาสนา กลับกลาย
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเกาะช้าง
ยรุวัช พิมพกรรณ์
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอบ่อไร่
จิรายุ การชุมนุม
 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาด้านกีฬาและนันทนาการ
เจ้าหน้าที่พลศึกษาประจำอำเภอเมืองตราด
เอกราช ทองคำ