กลุ่มบริหารงานทั่วไป
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ภูสิษฐ์ วิรุศม์ธนัชพร
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานจัดการงานทั่วไป
อลิษา เฟื่องศิริ
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานพัสดุ
กล้าณรงค์ ดาวประกาย
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
เจ้าหน้าที่สนับสนุนการเงินและบัญชี
ปรียานุช สังข์ทอง
 
กลุ่มบริหารงานทั่วไป
พนักงานขับรถยนต์
พงษ์พัฒน์ อุทัยไขย